Гагнуурчин мэргэжлийн олгох богино хугацааны курс
Батбаяр Дуламсүрэн

Гагнуурчин мэргэжлийн олгох богино хугацааны курс

Мэргэжил олгох богино хугацааны сургалт 

Цахилгаан гар нуман ширээлтийн үед ашиглагдах тоног төхөөрөмж, хийн хамгаалалттай хагас автомат төхөөрөмжийн бүтэц, тэдгээрийн зориулалт, ажиллах зарчим, ширээгдэх материалын төрөл, онцлог, цахилгаан нумын  бүтэц, нумын асалт тогтворжилтонд нөлөөлөх нөлөөлөл, ширээлтийн техник эзэмших, электрод тэдгээрийн ангилал, марклалт, хийн хамгаалалттай хагас автомат төхөөрөмжийн  дамжуулах механизмд утас байрлуулж, сүвлэх, дамжуулах механизмын тохиргоо хийх, ширээлтийн гарын бүрэн, бүтэн байдлыг шалган тохируулах слесарийн ажиллабаруудыг гүйцэтгэх, Хагас автомат гагнуурын үүсэл хөгжил, гагнуурын аппарат дамжуулах механизм, гагнуурт хэрэглэгдэх утас, төрөл, марк ангилал, ган түүний ангилал марк, гагнагдах чадвар, хамгаалах хий ба холимогууд баллоны өнгө, гагнах арга техник давуу талууд, гагнах хэвийн хэв гажилт арилгах арга зам, цахилгааны болон галын аюулгүй байдал, гагнуурын бүрэн бүтэн байдлыг шалган тохируулах слесарийн ажиллабаруудыг гүйцэтгэх анхны мэдэгдэхүүн чадвартай болсон байна.


3 сарын богино хугацаа